Die Kata des Shorin Ryu Seijitsukan

       
      ...zurück
       
Die 8 Deshi (Schüler) Kata --- Mudansha
Ursprung / Land Name der Kata Meister Stufe
 
Okinawa
Fukyugata
I     Nagamine Shoshin    Rokkyu
II     Miyagi Chojun    Yonkyu
     
   
 
Pinan  
I-V     Itosu Anko    Gokyu-Nikyu
     
   
 
Naihanchi     Ikkyu
    Motobu Choki   
    (Bushi Matsumura Sokon)   
 

 

weiter zu Yudansha (1-4 DAN) und Kodansha (5-10 DAN) Kata